Privacy Verklaring

Via deze site van Bear Web Designs worden privacygevoelige gegevens oftewel

persoonsgegevens verwerkt. Bear WebDesigns acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van

groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

- Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

- U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegeven verwerken.

- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bear Web Designs is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-04-2017.

Gebruik van persoonsgegevens:

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven,

in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW gegevens

- Telefoonnummer

- Factuuradres

- Emailadres

- Betalingsgegevens

- Geboortedatum

- IP-adres

Registreren:

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij

via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren

deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen

contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een

overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij

dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of

indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze

website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal:

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling:

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw

persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

- per e-mail, contactformulier en nieuwsbrief.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze

producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw

e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de

gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van

uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics:

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij

hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de

omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics

informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot

persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token.

- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u

en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

- Wij houden logs bij van alle op vragingen van persoonsgegevens.

Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links

met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering

van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bear Web Designs

Zuivelhof 1

1473 PS Warder

Nederland

E-mail adres: contact@www.bearwebdesigns.nl