Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Web en SEO Diensten.

T. a. v. Erik van Raalte

Zuivelhof 1

1473 PS Warder

contact@webenseodiensten.nl

Artikel 1.

1.Definities:Erik van Raalte is eigenaar van Bear Internet Media wat gevestigd is in Warder.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Web en SEO Diensten een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Web en SEO Diensten een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Bear WebDesgins ter beschikking wordt

gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te

vragen, te beheren dan wel te configureren.

5. Encryptiesleutel: de door Opdrachtgever bij de installatie van de backup software te maken

unieke toegangscode, waarmee Opdrachtgever de te verzenden en/of opgeslagen data met

behulp van de backup software kan coderen en decoderen, met als doel de data te beveiligen.

6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende

bijlagen met Opdrachtgever.

7. Dienst: de specifieke dienst die Bear WebDesgins met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in

de Overeenkomst dan wel offerte.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bear WebDesgins en Opdrachtgever krachtens welke Bear WebDesgins de Dienst zal uitvoeren.

9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).

10. Website: https://www.bearinternethosting.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2.

Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding:

1. De Overeenkomst tussen Bear WebDesgins en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever

een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat

aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven

omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Bear WebDesgins een offerte opstelt

waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd

zal zijn.

Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld voor een dedicated server dan wel colocatie) en dient per e-mail of per telefoon te worden aangevraagd.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Bear WebDesgins, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Bear WebDesgins het

recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen

in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Bear WebDesgins alleen bindend indien en voor zover deze

door Bear WebDesgins uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Bear WebDesgins heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf

van reden.

7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden

gewijzigd.

8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Bear WebDesgins.

9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

• de Overeenkomst.

• het eventuele afgesloten Service Level Agreement.

• de eventuele bijlagen.

• deze algemene voorwaarden.

• eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3.

Uitvoering van de Dienst:

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Bear WebDesgins zo spoedig mogelijk de Dienst

uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Bear WebDesgins dat de Dienst

naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en

vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Bear WebDesgins het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk

is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt

Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bear WebDesgins aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Bear WebDesgins worden verstrekt.

5. Het is Bear WebDesgins toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder

vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Bear WebDesgins Opdrachtgever een administratieve

gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang

tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van

de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de

verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden

van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Bear WebDesgins te

melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Bear WebDesgins heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen

en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de

Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Bear WebDesgins niet na komt

dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4.

Wijziging dienst:

1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het

feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden

wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit

minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan

Opdrachtgever.

2. Indien Bear WebDesgins, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de

Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te

verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst

bekend was of behoorde te zijn, is Bear WebDesgins gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten

aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Bear WebDesgins tijdig Opdrachtgever heeft

geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever

zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet

uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of

kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5.

Prijzen:

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Bear WebDesgins zijn onder

voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Bear WebDesgins gerechtigd de gehanteerde

tarieven op elk moment te verhogen. Bear WebDesgins zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of

per e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van

tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te

beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Het is Bear WebDesgins toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 10% te verhogen (indexeren),

zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.

5. Alle voor Bear WebDesgins uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van

Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6.

Hosting en aanverwante diensten:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door

Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, cloud VPS of

e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Bear WebDesgins die in strijd is

met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder

toestemming

van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk,

bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die

kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van

stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie

op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende

jurisdictie legaal zou zijn).

3. Bear WebDesgins hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen

indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het

oordeel van Bear WebDesgins gerechtvaardigd is, is Bear WebDesgins gerechtigd het materiaal te verwijderen

of ontoegankelijk te maken. Tevens is Bear WebDesgins in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van

Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Bear WebDesgins zal

Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Bear WebDesgins gerechtigd hiervan aangifte

te doen. Bear WebDesgins kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie

overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze

instanties Bear WebDesgins verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Bear WebDesgins

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Bear WebDesgins voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Bear WebDesgins

is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van

Bear WebDesgins in het kader van de klachtprocedure.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Bear WebDesgins of internetgebruikers te

hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen

of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of

redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bear WebDesgins, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers

hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Bear WebDesgins zal Opdrachtgever op de hoogte

stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet

zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen

hiervan.

9. Zonder toestemming van Bear WebDesgins is het Opdrachtgever verboden de door Bear WebDesgins

verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden

over te dragen.

10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te weder verkopen en/of te wederverhuren,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Bear WebDesgins kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever

mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Bear WebDesgins

bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra

opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen

van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een

afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

12. Opdrachtgever verstrekt hierbij Bear WebDesgins een onbeperkte licentie om alle door

Opdrachtgever via de systemen van Bear WebDesgins verspreide materialen te verspreiden, op te

slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Bear WebDesgins geschikt geachte manier, echter

uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de

Overeenkomst door Bear WebDesgins.

13. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Bear WebDesgins afneemt, verklaart Opdrachtgever

bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten

uitgeeft). Bear WebDesgins is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de

certificaathouder. Ook staat Bear WebDesgins niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit

hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het

niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

15. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf verantwoordelijk voor het naleven

van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bear WebDesgins zal Opdrachtgever wel informeren over

de locaties van de servers in de cloud.

Artikel 7.

Colocatie:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot colocatie diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij

Bear WebDesgins of door Bear WebDesgins ingeschakelde derden), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of

andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet

krachtens de Overeenkomst door Bear WebDesgins wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de

procedures als uiteengezet door Bear WebDesgins volgen.

3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder

overlast voor Bear WebDesgins of derden.

4. Opdrachtgever zal instructies van Bear WebDesgins ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen.

Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.

5. Opdrachtgever zal Bear WebDesgins op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die

Bear WebDesgins naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede

eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de

Apparatuur.

6. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek

van Bear WebDesgins zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking

stellen.

7. Indien Bear WebDesgins met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag

worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor

haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of

schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op

Opdrachtgever verhaald.

8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met

schriftelijke toestemming van Bear WebDesgins. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht

zonder schriftelijke toestemming van Bear WebDesgins, is Bear WebDesgins gerechtigd tot herstel in de

oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf

te (laten) doen.

9. Opdrachtgever staat er voor in dat:

~ De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder

begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;

~ De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en

toepasselijke standaarden.

10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet

beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Bear WebDesgins, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door

Opdrachtgever verzorgd.

11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur ten allen

tijde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registraties, vergunningen of

(schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of

de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.

12. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem

ingeschakeld personeel of derden.

13. Bear WebDesgins is ten allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.

14. Op verzoek van Bear WebDesgins is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het

datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel

datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan

wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd

opleveren aan Bear WebDesgins. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Bear WebDesgins worden

vergoed.

15. Bear WebDesgins is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen

indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens

Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van

Bear WebDesgins.

16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Bear WebDesgins het recht de

Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betaling)verplichtingen heeft

voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Bear WebDesgins gerechtigd de

Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Bear WebDesgins gerechtigd

Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt

beëindigd, en er staan nog facturen open, heeft Bear WebDesgins het recht de Apparatuur van

Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Bear WebDesgins zijn

voldaan.

Artikel 8.

Connectiviteit:

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het

verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden

aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan

het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders

overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd

wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het

dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4. Bear WebDesgins kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die

Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is

Bear WebDesgins bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra

dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen

van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een

afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 9.

Beschikbaarheid van de Dienst:

1. Bear WebDesgins zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en

netwerken te realiseren, en om toegang tot door Bear WebDesgins opgeslagen data te realiseren, maar

biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de

elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement

(SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid

het in dit artikel bepaalde.

2. Bear WebDesgins zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.

Bear WebDesgins is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Bear WebDesgins is gerechtigd bepaalde

updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de

Dienst niet ten goede komt.

3. Bear WebDesgins zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de

netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Bear WebDesgins. Bear WebDesgins kan

echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4. Bear WebDesgins stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij

Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Bear WebDesgins is overeengekomen. Het is dan ook de

verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Bear WebDesgins opgeslagen

data te maken.

5. Indien naar het oordeel van Bear WebDesgins een gevaar ontstaat voor het functioneren van de

computersystemen of het netwerk van Bear WebDesgins of derden en/of van de dienstverlening via een

netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht

beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Bear WebDesgins

gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te

wenden dan wel te voorkomen. Bear WebDesgins mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk

gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien het gevaar veroorzaakt

wordt door of specifiek gericht is op de systemen van Opdrachtgever.

Artikel 10.

Domeinnamen en IP-adressen:

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Bear WebDesgins voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het

verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn

onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende

instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende

instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Bear WebDesgins vervult bij de aanvraag

slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Bear WebDesgins, waarin

vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie

vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging

van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Bear WebDesgins schadeloos voor alle schade die verband houdt

met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Bear WebDesgins is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op

een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt

aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bear WebDesgins.

6. Indien Bear WebDesgins een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever,

zal Bear WebDesgins medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing,

overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen

voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8. Bear WebDesgins heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel

op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij

de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in

gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een

schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is

Bear WebDesgins gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn

van één maand.

10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Bear WebDesgins

en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden

meegenomen.

Bovendien kunnen meerdere klanten van Bear WebDesgins onder hetzelfde IP-adres opereren.

11. Bear WebDesgins heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan

Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11.

Resellers:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het weder verkopen, -verhuren of anderszins tegen

vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van HostingIP door

Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico

en is niet gerechtigd voor of namens Bear WebDesgins overeenkomsten te sluiten of de indruk te

wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Bear WebDesgins is.

3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de

bij de offerte aangegeven grenzen van Bear WebDesgins.

4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als

Bear WebDesgins Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of

dienst(en). Bear WebDesgins kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van

haar betalingsverplichtingen jegens Bear WebDesgins.

6. Bear WebDesgins zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever,

tenzij Bear WebDesgins een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of

Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor

derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige

handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Bear WebDesgins te gebruiken met als doel gebruik te

maken van de goodwill of goede naam van Bear WebDesgins voor werving van klanten door

Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt

van producten en/of diensten van Bear WebDesgins.

8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of

nalaten via de systemen of netwerken van Bear WebDesgins dan wel die van haar leveranciers.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever

verkrijgt Bear WebDesgins het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en

eventueel over te nemen.

Artikel 12.

Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief

worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Bear WebDesgins vooraf bekend gemaakt worden.

Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders

overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Bear WebDesgins

ede geen reactietijd garanties geven.

Artikel 13.

Rechten van intellectuele eigendom:

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie,

adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij

Bear WebDesgins of diens (toe)leveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit

de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal

Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar

maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of

te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en

geheimhouding van de materialen.

4. Het is Bear WebDesgins toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de

materialen. Indien Bear WebDesgins door middel van technische bescherming de materialen heeft

beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking

van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending

van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke

matiging vatbare boete van 12.500 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Bear WebDesgins,

onverminderd het recht van Bear WebDesgins om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of

andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 14.

Online backup:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backup software van Bear WebDesgins, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit

artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken

van de backup beschikbaar is en blijft.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld

strikt op te volgen.

4. Bear WebDesgins kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of

andere niet aan Bear WebDesgins toe te rekenen oorzaken zich voordoen.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het

installeren en configureren van de backup software met inachtneming van de backup

handleiding.

6. Bear WebDesgins is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de

Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de

Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de

Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij

Bear WebDesgins opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 15.

Aansprakelijkheid:

1. De aansprakelijkheid van Bear WebDesgins voor directe schade geleden door Opdrachtgever als

gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Bear WebDesgins van zijn

verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere

tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen

garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Bear WebDesgins, diens werknemers

of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende

gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder

deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale

vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 750,- (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van Bear WebDesgins voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijf)gegevens en schade door

bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Bear WebDesgins geen enkele

aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot

schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag

komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld

van leidinggevend personeel van Bear WebDesgins.

4. De aansprakelijkheid van Bear WebDesgins wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Bear WebDesgins onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de

tekortkoming, en Bear WebDesgins ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn

verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bear WebDesgins in staat is adequaat te reageren.

5. Bear WebDesgins is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend

bij Bear WebDesgins meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Bear WebDesgins voor alle aanspraken van derden wegens

aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een

derde is geleverd en dat mede bestond uit door Bear WebDesgins geleverde zaken, materialen of

resultaten.

Artikel 16.

Storingen en overmacht:

1. Bear WebDesgins heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan

tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering

daarvan. Bear WebDesgins zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten

kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte

stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bear WebDesgins is echter nooit aansprakelijk tot

schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Bear WebDesgins heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van

tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien

een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Bear WebDesgins zich

inspannen

om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die

voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever

van een bepaalde aanpassing af te zien. Bear WebDesgins is niet gehouden tot enige vergoeding van

schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Bear WebDesgins zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door

storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de

verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van

het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks,

stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,

uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en

uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bear WebDesgins door zijn eigen leveranciers, ongeacht de

reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst

redelijkerwijs niet van Bear WebDesgins kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst

worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie

langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17.

Duur en opzegging:

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere

termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven

periode. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is

overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of

een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met

inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een

eenzelfde periode als welke was overeengekomen.

2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Bear WebDesgins gerechtigd om per direct alle

opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op

te heffen. Bear WebDesgins is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te

verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bedragen in geval van

opzegging dan wel beëindiging.

3. Door Bear WebDesgins opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk

wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.

Bear WebDesgins is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat

Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen

recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep

of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te

ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming, tenzij Bear WebDesgins reeds met instemming van

Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op

basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard

zijn (zie artikel 7:46d BW).

6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt

heeft Bear WebDesgins het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te

beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en

onverminderd het recht van Bear WebDesgins op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18.

Betalingsvoorwaarden:

1. Bear WebDesgins zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan

Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op

de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct

worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.

2. Bear WebDesgins kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten

worden voldaan. Opdrachtgever dient Bear WebDesgins hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever

hieraan niet kan voldoen is Bear WebDesgins gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld

en heeft Bear WebDesgins het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij

Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Bear WebDesgins.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig

betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een

verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande

factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Bear WebDesgins.

6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop

verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als

gerechtelijke incassokosten,

daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement

wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op

vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,

indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8. In bovenstaande gevallen heeft Bear WebDesgins voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst

of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie

te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever

die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 19.

Geheimhouding:

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan

elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als

vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de

informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun

werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Bear WebDesgins zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de

systemen van Bear WebDesgins, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de

Overeenkomst of Bear WebDesgins daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk

bevel. In dat geval zal Bear WebDesgins zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te

beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 20.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden:

1. Bear WebDesgins behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming

van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Bear WebDesgins

of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde

worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de

datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen

deze datum.

Artikel 21.

Slotbepalingen:

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle

geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd

aan de bevoegde Nederlandse rechter te Edam-Volendam.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van

de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe

bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de

oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de